Секретар суда

Секретар суда

Секретар суда обавља стручне послове судске управе у складу са Судским пословником и Годишњим распоредом послова, тако што помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, израђује нацрте општих аката суда, ради послове који обухватају радне односе, писмено кореспондира са другим државним органима, припрема нацрте одговора по притужбама, води евиденцију судија поротника и обавља друге послове по налогу председника суда.

Секретар Основног суда у Великој Плани је Владимир Станић.