ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

 

 

Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Великој Плани, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

 

Седиште Основног суда у Великој Плани налази се у судској згради у Великој Плани, у ул. Момира Гајића 7.

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

                              СУДСКА УПРАВА: 026/516-205

                              ФАКС: 026/511-070

                              КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА: 026/4100-208

                              ПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА: 026/514-266

                              E-ПОШТА: uprava@vp.os.sud.rs

                              е-пошта за предају електронских поднесака:          elektronski.podnesak@vp.os.sud.rs

 

Радно време Основног суда у  Великој Плани  је од 7:30  до 15:30 часова.

Радно време Службе овере потписа и преписа је од 8:30 до 14:30 часова.

Радно време писарнице за рад са странкама је  од 9:00 до 13:00 часова.

 

Матични број: 17865455

Шифра делатности: 8423

ПИБ: 108341323

Депозит: 840-432802-67

Судске таксе: 840-30626845-30                 Позив на број: 97   62-109

Казне и трошкови поступка: 840-30627845-37

 

Председник суда:

судија Рената Павешковић

 

Секретар суда:

Владимир Станић

 

Лице задужено за заштиту података о личности:

Владимир Станић, секретар Основног суда у Великој Плани, емаил: vladimir.stanic@vp.os.sud.rs

 

 

 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Вука Караџића 22

11420 Смедеревска Паланка

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

026/310-355