Судије

Судије

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Великој Плани судијску функцију обавља 10 судија.

Судије Основног суда у Великој Плани су:

 

Павешковић Рената, в. ф. председника суда

Давидовић Достана

Добрић Снежана

Жижић Драгана

Русалић Дејан

Савић Марина

Стевановић Анђелка

Мачак Угљеша

Живојиновић Ненад

Крстић Живановић Марија