Приступ информацијама од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја информација којом располаже орган јавне власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Према чл. 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, суд је обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим лицима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.