ПРАВОСУДНА СТРАЖА Правосудна стража је служба обезбеђења, на коју прво наилазите када улазите у суд. Правосудна стража, наоружана и униформисана, стоји одмах на улазу поред детектора метала кроз који свако мора да прође како би се спречило уношење недозвољених ствари (нпр. оружје, оштри предмети, експлозив, и сл.). Ова служба стара се о безбедности и сигурности у згради суда, и предузима различите превентивне и заштитне мере како би се рад суда несметано одвијао или спречило ремећење мира и реда. Водите рачуна како се облачите за суд јер вас неће пустити правосудна стража уколико сте у неприкладној гардероби (нпр. папучама, шорцевима, атлет мајицама и слично). Ово важи не само за улазак у судницу већ уопште у зграду суда за било коју радњу коју желите да обавите у суду.

ШАЛТЕР ИНФОРМАЦИЈА И ШАЛТЕР ПРИЈЕМА  На шалтеру пријема можете предати своју тужбу, жалбу, молбу, захтев или други допис везано за предмет, односно поступак који се води у суду или уколико тражите одређену потврду или уверење. Свако писмено које предате на овом шалтеру имаће пријемни печат суда са назначеним датумом када сте га предали суду. Тај печат може вам касније користити као доказ уколико се постави сумња да нисте испоштовали неки рок уколико је био одређен (за жалбу, приговор и сл.).

ПИСАРНИЦА У писарници можете разгледати свој предмет.

СУДСКА УПРАВА Судска управа је део суда коју чине послови управљања судом и уређења унутрашње организације који служе вршењу судске власти. У послове судске управе спада нпр. позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за судске тумаче и вештаке, прављење распореда, финансијско пословање суда, вођење статистика и израда извештаја, као и разматрање и одлучивање по притужбама и представкама грађана. Судском управом руководи председник суда. Председнику суда можете се обратити писмено или заказати пријем уколико желите да се притужујете на поступање у вашем предмету.

СУДНИЦА У судници су, осим вас и супротне стране, присутни судија, у неким случајевима и судије поротници, записничар који прати и уноси ток суђења у записник. У зависности од врсте судског поступка који се води у судници могу бити присутни и јавни тужилац, адвокат / бранилац, сведоци, представник Центра за социјални рад, али и стручна лица која помажу суду приликом утврђивања свих важних чињеница у доношењу одлуке као што су вештаци и судски тумачи. У судници могу бити присутни и новинари и грађани као јавност, осим ако по закону или по одлуци суда суђење није затворено за јавност.