Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника и председницима одељења.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

У пословима судске управе председнику помажe секретар суда.